Members


Director Ming-Chang Tsai
Deputy Director Shuenn-Der Yu
CEO Rueyling Tzeng
Memberr Kevin Chien-Chang Wu
Member Chin-En Wu
Member Yi-Chun Chou
Member Shin-Rou Lin
Member Fen-Ling Chen
Member Ko-Wu Huang
Member Meng-li Yang
Member Pei-shan Liao
Member Yang-Tseng Ou
Member Awi Mona
Member Fei-wen Cheng

IRB on Humanities & Social Science Research, Academia Sinica
128, Academia Road, Section 2, Nankang, Taipei 115, Taiwan
TEL:886-2-27898722, FAX:886-2-27872590, E-mail:irb@gate.sinica.edu.tw